Menu Zamknij

O szkole

Misja szkoły

Misją Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka w duchu wartości humanistycznych, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki, współpracy i współdziałania z innymi. Wszystkie działania pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami mają na celu stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów jako osoby wolnej i odpowiedzialnej za efekty swoich działań, osoby poszukującej twórczych rozwiązań, asertywnej, wrażliwej na problemy innych, uczestniczącej w kulturze i świadomej swego miejsca w życiu. Kreujemy mądrego i odpowiedzialnego obywatela: Ślązaka, Polaka i Europejczyka, dziedzica wielowiekowej tradycji oraz kultury polskiej i europejskiej. Ponadto chcemy wspomagać rodzinę w procesie wychowania, jesteśmy szkołą przyjazną i życzliwą dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wizja szkoły

…,, Rzeczywistość, którą mamy dzisiaj jest tylko jedną z możliwych’’…

Naczelnym celem procesu wychowania i kształcenia jest stworzenie sylwetki ucznia, który na miarę swojego wieku, jest:

Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

 • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • poszukuje nowych obszarów swojej działalności,
 • potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele,
 • umie ocenić szanse realizacji różnych pomysłów.

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

 • najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarzać błędów,
 • przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji,
 • nie budzi zastrzeżeń jego wygląd zewnętrzny, higiena osobista i dbałość o zdrowie,
 • sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania.

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

 • w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi,
 • umie trafnie rozróżnić osoby godne zaufania i niegodne zaufania,
 • w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności.

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

 • cechuje go takt i kultura osobista,
 • ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
 • umie dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych,
 • potrafi słuchać opinii innych,
 • potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.
Skip to content