Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 15 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.zsp15gliwice.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.zsp15gliwice.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14
 • Termin przeglądu i aktualizacji: 2022-02-14


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 3. Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 4. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab+ Enter,
 5. Linki także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką,
 6. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.  http://www.sp41.zsp15gliwice.pl/

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
raport o stanie zapewnienia dostępności


Deklaracja dostępności archtektonicznej Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach

 1. Dostępność wejścia do budynku
  Dla uczniów  dostępne są 3 wejścia:
  • główne od frontu szkoły – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • boczne od strony parkingu za szkołą  – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,
  • tylne od strony boisk szkolnych – wykorzystywane jedynie przez uczniów podczas zajęć szkolnych.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku szkoły. Wyższe kondygnacje są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na brak wind lub pochylni.  Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Nie zastosowano wind ani pochylni dla wózków inwalidzkich.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne) lub przekazywana przez pracownika obsługi przy wejściu głównym. Brak informacji dotykowej/głosowej – ta możliwa jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika obsługi.
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.  

Informacje zwrotne i kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Pielka, e-mail: sekretariat@zsp15.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232-23-41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Deklaracja dostępności archtektonicznej Przedszkola Miejskiego Nr 29 w Gliwicach

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 1. Dla rodziców, dzieci, pracowników i klientów dostępne jest 7 wejść:
  1. od al Sikornik – przed drzwiami standardowym dwie stopnice,  schody do wejścia głównego, są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zainstalowane są podjazdy.
  2. wejścia od strony ogrodu przedszkolnego jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  3. wejście od frontu budynku – dwie stopnice, do pomieszczeń bloku kuchennego / pracownicze/
  4. wejście od strony ogrodu przedszkolnego na poziom -1, schody, nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do pomieszczeń magazynowych i wymiennikowni PEC,/ pracownicze/
   Biuro dyrektora zlokalizowana jest na parterze. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli,  jedynie wyznaczeni pracownicy pełnią dyżury przy każdym wejściu, jak również placówka wyposażona jest w system alarmowy i pod ochroną grupy CENTRUM
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dostępne są pomieszczenia na poziomie parteru, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, winda w budynku jest przeznaczona do transportu towarów. Dostępność na wyższe piętra zapewniona poprzez wsparcie pracownika jednostki.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. W budynku nie zastosowano pochylni, platform i innych środków wsparcia technicznego dla osób szczególnej troski. Dostępność zapewniona poprzez wsparcie pracownika jednostki znajdującego się przy wejściach głównych do segmentów „ A” i „B” od ul. Sikornik 48, tel. 32 232 24 14, email sekretariat@zsp15.gliwice.eu
  2. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, znajdującego się przy wejściach głównych do segmentów „ A” i „B” od al. Sikornik 48 tel 32 232 24 14, email sekretariat@zsp15.gliwice.eu
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Czajki.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Jednakże zawsze można skomunikować się za pomocą innych urządzeń technicznych.
  Przedszkole Miejskie Nr 29 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób szczególnej troski w tym budynku. Systematycznie pracujemy nad dostosowaniem naszej strony internetowej do standardów WCAG.


Informacje zwrotne i kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Machnik, e-mail: sekretariat@zsp15.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 232-24-14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skip to content