Menu Zamknij

Zasady rekrutacji

W związku ze zbliżającą się rekrutacją poniżej przekazujemy Państwu zasady dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Zasady znajdują się także w załączniku do pobrania.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

    I.        Informacje podstawowe

 1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: systemie elektronicznym), dostępnym pod adresem:
  https://gliwice.formico.pl/formico-public/
 2. Postępowaniem rekrutacyjnym objęte są dzieci, które mieszkają w Gliwicach:  
  • urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie)
  • z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
 3. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice* mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 4. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 5. Podczas rekrutacji dzieci przyjmowane są do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkole. Do poszczególnych oddziałów przedszkolnych przydzielane są po zakończeniu rekrutacji.
 6. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnej placówki wychowania przedszkolnego wybranej przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Gliwice pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny
 7. w szkole podstawowej na terenie gminy, które dysponuje wolnym miejscem. Rodzice będą mogli potwierdzić wolę skorzystania ze wskazanego miejsca lub
 8. z niego zrezygnować.

  II.         Zasady kontynuacji edukacji przedszkolnej – dotyczą dzieci, które uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2023/2024

 1. Rodzice którzy chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.

  Uwaga! Deklarację należy złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacjitj. do 26 lutego 2024 r.
 2. Brak złożenia pisemnej deklaracji, oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole od 1 września 2024 r.
 3. Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w innym przedszkolu / szkole
 4. z oddziałami przedszkolnymi niż to do którego aktualnie uczęszcza dziecko, nie składają deklaracji kontynuacji lecz biorą udział w rekrutacji na zasadach opisanych poniżej.

III.        Zasady rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego

 1. Termin składania wniosku określa zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice:
  https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576
 2. Harmonogram kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest także w systemie elektronicznym.
 3. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
  • wprowadzone są dane dziecka do systemu,
  • wniosek został wydrukowany / złożony w przedszkolu lub szkole,
  • wniosek został podpisany profilem zaufanym i przesłany w systemie elektronicznym,
  • przedszkole / szkoła zatwierdzi wniosek.

   Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie określonym w zarządzeniu, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 IV.        Składanie wniosku o przyjęcie do placówki

 1. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz ofertą wybranych placówek przedszkolnych.
 2. Szczegółowych informacji nt. rekrutacji / oferty placówek udzielają wyznaczeni pracownicy placówek przedszkolnych/ szkolnych.
 3. Można ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 placówek przedszkolnych (przedszkoli / szkół z oddziałami rekrutacyjnymi).
 4. We  wniosku należy wskazać wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Placówki należy ułożyć w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.
 5. Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka, należy na pierwszym miejscu wybrać placówkę, która wydaje się najbardziej odpowiednia do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W następnej kolejności można wskazać dodatkowo również dwie inne placówki, które rodzice biorą pod uwagę, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka do placówki pierwszego wyboru.
 6. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, spełnienie kryteriów ustawowych lub lokalnych (jeżeli dotyczą). W każdym oświadczeniu należy umieść klauzulę: „Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 7. Wniosek można wypełnić na trzy sposoby:
  • można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym. Do wypełnionego wniosku dołącza się skany lub zdjęcia dokumentów oraz oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów;
  • można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów.
  • można wypełnić odręcznie papierowy wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów. Informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.

Uwaga! Oboje rodzice muszą podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któryś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącza się oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko).

8.    Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

   V.        Postępowanie rekrutacyjne

1.    Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

2.    Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

3.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a)    wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),

b)    zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie informacji
z oświadczenia.

4.    Aby potwierdzić oświadczenie Prezydent Miasta Gliwice może:

a)    skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

b)    wystąpić o nie do instytucji publicznych,

c)    zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

5.    Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub rodzic nie złoży dokumentów, które potwierdzają, że kandydat spełnia dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.

 1. Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat.

7.    Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).

 VI.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego

1.    Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 1. To czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/szkoły rodzic może sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu na koncie dziecka.

3.    Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce):

–         pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,

lub

–         elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

4.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane
do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.  

5.    Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

VII.        Procedura odwoławcza

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

a)  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

b)  wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

c)  na rozstrzygnięcie dyrektora złożyć skargę do sądu administracyjnego.

VIII.        Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

1.    Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, rodzic może ubiegać się o przyjęcie go w rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych.

2.    Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego, poświadczoną przez rodziców za zgodność z oryginałem oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

3.    W postępowaniu rekrutacyjnym do grupy integracyjnej (część ogólnodostępna)
biorą udział wyłącznie dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

4.    Zapewnienie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (część dla dzieci z  orzeczeniem), po uzgodnieniu możliwości przyjęcia z dyrektorem wybranej placówki, która prowadzi oddziały integracyjne, następuje po rozpatrzeniu wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego w odrębnym trybie. Szczegóły:

https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-zapewnienie-odpowiedniej-formy-ksztalcenia-specjalnego

—————————————————————————————————
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Skip to content