Menu Zamknij

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W GLIWICACH

Rozdział 1 Informacje o Zespole

§ 1.1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 w Gliwicach, zwany dalej „Zespołem”, nosi nazwę „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach”.

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

§ 2.1. Zespół jest placówką publiczną, której siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kormoranów 23.

2. Zespół tworzą :

1) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Kormoranów 23, zwana dalej „Szkołą”;

2) Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach, z siedzibą przy ul. Sikornik 48, zwane dalej „Przedszkolem”.

3. Ilekroć w Statucie mowa jest o „Szkole” należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową nr 41 w Gliwicach.

4. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Gliwice. Siedziba Prezydenta Miasta Gliwice znajduje się przy ulicy Zwycięstwa 21.

5. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci urzędowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 w Gliwicach – Szkoła Podstawowa nr 41 w Gliwicach, Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach.

6. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.

§ 3.1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola i Szkoły.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Rozdział 2 Cele i zadania Zespołu

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. DZ.U. z 2016r., poz.1943 z późn.zm.) oraz przepisach wykonawczych.

2. Statuty poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują zadania, cele i sposób ich realizacji.

3. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 z późn.zm.) |

Rozdział 3 Organy Zespołu i ich kompetencje

§ 5. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Wicedyrektorzy Zespołu;

3) Rada Pedagogiczna;

4) Rada Rodziców;

5) Samorząd Uczniowski Szkoły.

§ 6. Każdy z wymienionych organów w § 5 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.

1) rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

2) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas spotkań tych organów;

3) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni;

4) wszystkie organa Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach.

5§ 7. 1. Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Organy Zespołu są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

3. Współdziałanie organów Zespołu obywa się według następujących zasad:

1) pozytywnej motywacji;

2) partnerstwa;

3) wielostronnego przepływu informacji;

4) aktywnej i systematycznej współpracy;

5) rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor.

§ 8. Sposoby rozstrzygania sporów między organami Zespołu:

1) konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

a) wychowawca oddziału – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danym oddziale, a uczniami tego oddziału,

b) Dyrektor, jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy oddziału,

c) od rozstrzygnięcia Dyrektora może być wniesione odwołanie do organu nadzoru pedagogicznego. Odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po upływie 3 tygodni od daty rozstrzygnięcia przez Dyrektora.

2) konflikt pomiędzy nauczycielami:

a) postępowanie prowadzi Dyrektor,

b) w przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwołać się do organu nadzoru pedagogicznego.

3) konflikt pomiędzy Dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ nadzoru pedagogicznego;

4) konflikty pomiędzy rodzicami, a innymi organami Szkoły:

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor, aż do rozwiązania konfliktu;

b) w przypadkach nadal spornych przysługuje stronom prawo odwołania się do organu nadzoru pedagogicznego.

§ 9. 1.Zespołem kieruje Dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektor ustala kompetencje Wicedyrektorów Zespołu.

4. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu, a w szczególności:

1) reprezentuje Zespół na zewnątrz;

2) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;

4) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

5) jest upoważniony do przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

6) sprawuje opiekę nad wychowankami i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

7) odpowiada za realizację zadań edukacyjnych, prozdrowotnych, sportowych i rekreacyjnych;

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu, podjęte w ramach jej kompetencji;

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa nauczycielom, uczniom i wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;

10) jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole;

11) sprawuje nadzór pedagogiczny;

12) wykonuje inne zadania wynikające z innych przepisów szczególnych;

13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w Zespole;

14) stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;

15) odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

16) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

17) zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;

18) opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu.

6 § 10. W Zespole funkcję kierowniczą oprócz Dyrektora, pełnią Wicedyrektorzy. Wicedyrektorzy zastępują Dyrektora w razie jego nieobecności.

1) zakres kompetencji Wicedyrektorów ustala Dyrektor w przydziale czynności;

2) w Zespole możliwe jest tworzenie innych stanowisk kierowniczych – w miarę potrzeb i możliwości oraz za zgodą organu prowadzącego.

§ 11.1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 2. Radę Pedagogiczną Zespołu tworzą:

1) Rada Pedagogiczna SP nr 41, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły;

2) Rada Pedagogiczna PM nr 29, w skład której wchodzą nauczyciele przedszkola.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu oraz Rad Pedagogicznych poszczególnych placówek zwoływane są zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok szkolny. Zebranie mogą także zainicjować:

1) organ prowadzący;

2) członkowie Rady Pedagogicznej, w liczbie co najmniej 1/3;

3) organ prowadzący nadzór pedagogiczny.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

5. Rada Pedagogiczna Zespołu obraduje na zebraniach rozpoczynających rok szkolny, podsumowujących pierwsze półrocze, kończących rok szkolny oraz w sytuacjach, gdy podejmowane są uchwały dotyczące Zespołu. Rada może też obradować w powołanych przez siebie komisjach.

6. Pozostałe zebrania Rad Pedagogicznych, wchodzących w skład Zespołu, na których omawiane są sprawy organizacyjne Szkoły lub Przedszkola zwoływane są oddzielnie dla poszczególnych Rad.

7. Zebranie każdej Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej przewodniczący, którym jest Dyrektor.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie decyzji o wyrażeniu zgody na egzaminy klasyfikacyjne na prośbę ucznia z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Zespołu;

7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

8) uchwalenie zmian Statutu Zespołu oraz Statutów Szkoły i Przedszkola.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1

) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego Zespołu;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Zespole;

6) wnioski o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia;

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

8) powierzenie stanowiska Dyrektora na kolejny okres przez organ prowadzący w uzgodnieniu z kuratorium oświaty;

9) dopuszczenie zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników do użytku w Zespole.

10. Rada Pedagogiczna w swych pracach może zasięgnąć opinii Rady Rodziców.

11. Wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej może być wstrzymane przez Dyrektora w przypadku, jeśli stwierdzi on ich niezgodność z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, Zespół oraz Kuratora. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12. Komisja wyłoniona z członków Rady Pedagogicznej przygotowuje projekt Statutu Zespołu oraz jego zmian i po zapoznaniu z nim Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków, głosowanie jest jawne, chyba, że co najmniej jeden z członków wyrazi wolę głosowania tajnego. 14. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące spraw personalnych są podejmowane w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ½ jej członków.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Jej zebrania są protokołowane.

16. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 12.1. Na terenie Zespołu działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów i wychowanków przed innymi organami Zespołu.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu; 2) w przypadku, kiedy Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;

4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4. Do innych kompetencji Rady Rodziców należy:

1) zapewnienie współpracy rodziców z placówkami w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej;

2) współudział i uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu;

3) organizowanie pracy rodziców i środowiska na rzecz Zespołu;

4) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej Zespołu.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

6. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

7. Fundusze, o których mowa w ust.6 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

8. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Zespołu Rada Rodziców zaprasza na swoje posiedzenia Dyrektora lub przedstawicieli organów Zespołu.

9. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji przez gremia, które dokonały ich wyboru.

10. Rodzice mają prawo do czynnego włączania się do pracy wychowawczej poprzez udział w uroczystościach oddziałowych, pracach na rzecz Zespołu, wycieczkach i innych formach zorganizowanego wypoczynku.

§ 13.1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3. Zasady działania i wybierania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5. Samorząd może przedstawiać organom statutowym Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę wolontariatu.

Rozdział 4 Organizacja Zespołu

§ 14.1. Organizację pracy Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu określają odpowiednio ich Statuty.

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 15.1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niebędących nauczycielami sporządza Dyrektor.

4. Zakres zadań nauczycieli określają Statuty Szkoły i Przedszkola.

5. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

Rozdział 6 Uczniowie i wychowankowie Zespołu

§ 16.1. Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów określają Statut Szkoły i Statut Przedszkola.

2. Prawa i obowiązki uczniów określają wskazane w ust. 1 Statuty.

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 17.1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci służbowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i pieczęcie jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę jednostki.

3. Jednostki wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu, tracą moc postanowienia zawarte w Statutach połączonych jednostek.

5. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

6. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor, przewodniczący Zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.

7. Przyczyną zmiany Statutu mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa, zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę. 8. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst Statutu.

9. W przypadku licznych zmian, które naruszałyby spójność Statutu lub w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt jednolity Statutu.

10. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu.

11. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim zainteresowanym. Statut dostępny jest w sekretariacie Szkoły, sekretariacie Przedszkola oraz na stronie internetowej Zespołu.

12. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach uchwalony dnia 15 października 2019r. oraz Statut ZPM nr 3 uchwalony dnia 1 grudnia 2017r. 13. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 15 września 2020r.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 W GLIWICACH Rozdział 1 Informacje ogólne

§ 1. 1. Przedszkole Miejskie nr 29, zwane dalej „Przedszkolem”, nosi nazwę: „Przedszkole Miejskie nr 29 w Gliwicach”.

§ 2. 1. Przedszkole jest placówką publiczną, której budynek mieści się w Gliwicach przy ul. Sikornik 48.

2. Przedszkole wchodzi w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kormoranów 23.

Rozdział 2 Cele i zadania przedszkola

§ 3. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 Przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego § 4. 1. Celem Przedszkola jest:

1) wspomaganie kompleksowego rozwoju dziecka w wymiarze psycho – fizyczno – duchowym zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym;

2) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola;

3) wspieranie rodziny w wychowywaniu dzieci;

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia;

6) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Przedszkole.

§ 5. 1. Do zadań Przedszkola należy:

1) stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego wspomagającego psycho – fizyczno – duchowy rozwój dziecka zdrowego i niepełnosprawnego, szczególnie w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) poznawanie i rozumienie siebie i świata,

b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

d) budowanie systemu wartości;

2) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

3) organizowanie opieki nad dziećmi z różnymi niedomaganiami rozwojowymi;

4) włączenie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju;

5) prowadzenie zajęć specjalistycznych i korekcyjno – kompensacyjnych – indywidualnie lub grupowo – w czasie przebywania dzieci w Przedszkolu przez: psychologa, pedagoga, logopedę, specjalistę do rewalidacji. 2. Szczegółowe zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji ustalane są w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 6. 1. W Przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w Przedszkolu;

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu Przedszkola oraz w środowisku społecznym;

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

6) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika z:

1) niepełnosprawności dziecka;

2) niedostosowania społecznego;

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania i emocji;

5) szczególnych uzdolnień;

6) specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) choroby przewlekłej;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) niepowodzeń edukacyjnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych.

5. O udzielenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej mogą wnioskować:

1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie;

2) Wicedyrektor ds. Przedszkola;

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem oraz zatrudnieni specjaliści;

4) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka przedszkolna;

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

6) asystent edukacji romskiej;

7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela;

8) pracownik socjalny;

9) asystent rodziny;

10) kurator sądowy;

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny i dzieci.

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

2) specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: pedagog, psycholog, logopeda, specjalista do rewalidacji.

3) pracownicy Przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.

7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dziecka jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno – kompensacyjnych,

b) logopedycznych,

c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne;

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem polega w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowanie warunków pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka.

9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych;

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

3) zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych;

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

10. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola.

Rozdział 3 Sposób realizacji zadań Przedszkola

§ 7. 1. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor, Wicedyrektor ds. Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno – obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

§ 8. 1.Określone w § 5 ust.1 zadania Przedszkola realizuje w szczególności poprzez:

1) umożliwienie wychowankom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

2) udzielenie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

3) integrowanie treści edukacyjnych;

4) wspomaganie indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

5) ścisłe współdziałanie z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz współpracę ze szkołami, instytucjami kultury i oświaty, poradniami specjalistycznymi oraz innymi.

2. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2) salę do zajęć terapeutycznych;

3) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

4) pomieszczenia sanitarne dla dzieci i pracowników Przedszkola;

5) szatnie dla dzieci i personelu;

6) blok kuchenny;

7) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych.

Rozdział 4 Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu i poza nim

§ 9. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.

4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, dotyczące wychowanków.

7. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.

8. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

9. Treści podstawy programowej mogą być realizowane poza terenem Przedszkola w formie spaceru, wyjścia i wycieczki organizowanej w oparciu o odrębne przepisy.

10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego życiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

11. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.

12. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.

13. Do Przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z urazami np. kończyn, głowy, bezpośrednio po zabiegach operacyjnych, z chorobami zakaźnymi, z przewlekłymi infekcjami.

Rozdział 5 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola

§ 10. 1. W Przedszkolu obowiązuje procedura określająca szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych.

Rozdział 6 Współdziałanie z rodzicami

§ 11. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu;

5) niezwłoczne informowanie o chorobach dziecka, w szczególności zakaźnych.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 12. 1.Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu nadzoru pedagogicznego i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o swoim dziecku;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczo-dydaktycznych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wskazania specjalistycznych placówek pomocy dziecku i rodzinie;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Wicedyrektorowi ds. Przedszkola wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, np. Radę Rodziców.

§ 13.1.Rodzice /opiekunowie prawni i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 14.1.Spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wymiany informacji oraz dyskusji o problemach wychowawczo-dydaktycznych organizowane są w Przedszkolu stosownie do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, jednak nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami/opiekunami prawnymi są następujące:

1) zebrania ogólne;

2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym, warsztatowym, także z udziałem osób zaproszonych, np. specjalistów;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami – wychowawcami oraz specjalistami;

4) kącik dla rodziców;

5) uroczystości i imprezy grupowe, ogólnoprzedszkolne i o zasięgu środowiskowym;

6) dni otwarte.

Rozdział 7 Organizacja pracy Przedszkola

§ 15. 1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, z tym, że Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych.

2. Przedszkole jest wielooddziałowe. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych Przedszkola.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać dwadzieścia pięć.

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora.

5. Arkusz organizacji pracy zatwierdza organ prowadzący.

6. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych.

7. W Przedszkolu obowiązuje ustalony rozkład dnia, na podstawie którego nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

9. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-dydaktycznej i jej skuteczności, nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu.

10. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie. W Przedszkolu podstawę programową realizuje się podczas całego pobytu dziecka w Przedszkolu.

 11. Czas trwania zajęć dydaktycznych, prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka nowożytnego, religii oraz zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.

12. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez Dyrektora zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą dopuszczenia do użytku programu nauczania.

13. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tworzone są programy indywidualne dostosowane do ich potrzeb i możliwości w oparciu o program wychowania przedszkolnego realizowany w danej grupie.

14. W przypadku dzieci, które uczęszczają do Przedszkola i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor powołuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, na zasadzie odrębnych przepisów lub wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

15. Wczesne wspomaganie ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

16. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka 2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka; 4) umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych.

17. Przedszkole na pisemny wniosek rodziców organizuje naukę religii, w ramach planu zajęć przedszkolnych. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

18. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zajęcia te finansowane są ze środków budżetu Miasta Gliwice. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w tych zajęciach.

Rozdział 8 Czas pracy Przedszkola§ 16.

 1. Przedszkole jest otwarte w godzinach: 6:00-17:00. Czas pracy jest zatwierdzony przez organ prowadzący.                                                                                                                                                                          

2. Czas pracy Przedszkola ustala się na nie mniej niż 5 godzin dziennie przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, realizację podstawy programowej.

3. Terminy przerw w działalności Przedszkola ustalane są na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców z organem prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacji pracy na dany rok szkolny.  

4. W okresie ferii zimowych oraz dni poprzedzających święta dopuszcza się możliwość łączenia grup i przenoszenia dzieci do budynku drugiej placówki ze względu na niską frekwencję. W tym okresie przewiduje się urlopy lub zagospodarowanie pracowników w ramach organizacji wewnętrznej.

 5. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci mogą uczęszczać do Przedszkola pełniącego dyżur w mieście.

Rozdział 9 Odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu

§ 17. 1. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu regulują postanowienia Uchwały Rady Miejskiej. Rozdział 10 Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników

§ 18. 1. Nauczyciele zatrudniani są na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.     2. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, określone w odrębnych przepisach.                                                                                                                                                  3. Nauczyciel Przedszkola planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z zasadą podmiotowego traktowania wychowanka, poszanowania jego godności i respektowania jego praw oraz odpowiada za jej jakość.                                                                                                                                                  4. Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1) troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, w tym:                             a) przestrzeganie zasad przyjmowania i wydawania dziecka z Przedszkola, zgodną z         obowiązującą procedurą,                                                                                                                                                              b) przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych w sali i w ogrodzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,                                                                                                                                             c) organizowania spacerów i wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                  d) natychmiastowego podejmowania działań, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka;

2) wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną;

4) organizacja i prowadzenie pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i dokumentowanie tej pracy w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną;

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, w tym:                                                                                                                                                    a) organizowanie w miarę potrzeby przesiewowych badań logopedycznych i psychologicznych dla dzieci,                                                                                                                                                                                   b) realizowanie z dzieckiem, stosownie do własnych kompetencji, zadań o charakterze kompensacyjnokorekcyjnym określonych przez specjalistów (psychologa, logopedę),                                            c) zasięganie porad i opinii specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i innych, korzystanie z ich pomocy w opracowywaniu programów i projektów wychowawczych,                                                                                                                                                               d) współorganizowanie spotkań problemowych dla rodziców/opiekunów prawnych,                              e) udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym rzetelnych informacji o możliwościach skorzystania z pomocy specjalistów;

6) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania, opieki i nauczania dzieci, w szczególności:                                                                                                                                                                 a) informowanie rodziców/opiekunów prawnych o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,                                                                             b) udzielanie szczegółowych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,         c) opracowanie harmonogramu i form współpracy z rodzicami na dany rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb i sugestii rodziców/opiekunów prawnych,                                                                       d) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczo – opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi ustaleniami;                                             7) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb placówki;                                                                  8) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; realizacja zaleceń Dyrektora i innych organów kontrolujących, stosownie do ich kompetencji;                                                   9) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności Przedszkola.

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

6. Dla każdego oddziału nauczyciele Przedszkola prowadzą dziennik zajęć Przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

7. W Przedszkolu prowadzi się dzienniki zajęć specjalistycznych, zajęć wspomagających i korygujących rozwój na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 19. 1. W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela oraz odpowiedni specjaliści m.in. logopeda.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:                                                                                                                  1) przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;                                              2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej; prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowość;                                                                                                                                                            3) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;                                                                                                                                                                            4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;                                                                                                                                                   5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

Rozdział 11 Zasady rekrutacji do Przedszkola

§ 20. 1. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane jest przez elektroniczny system naboru, którego zasady określa organ prowadzący.

Rozdział 12 Zasady przyjęć do Przedszkola

§ 21. 1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat z zastrzeżeniem ust.2.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, dysponujący wolnymi miejscami może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, w przypadku odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok, po uzyskaniu decyzji w sprawie odroczenia wydanej przez dyrektora w obwodzie, w którym dziecko mieszka.

5. Dziecko w Przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, w szczególności prawo do:                                                                                                                                         1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego;                        2) szacunku dla swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;                                      3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;                    4) poszanowania godności osobistej;                                                                                                                  5) poszanowania własności;                                                                                                                                          6) akceptacji własnej osoby.

6. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka każda osoba, której zdaniem prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do Dyrektora. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia środków zapobiegawczych. W przypadku, gdy Dyrektor nie rozwiąże problemu, zgłaszający ma prawo odwołać się do odpowiednich organów.

7. Dzieci z dysfunkcją rozwojową zgłaszane do Przedszkola winny posiadać orzeczenie z poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 8. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Skip to content